Fångvårdsväsendets bibliotek

Öppethållningstider
Månd - Fred
8.00-15.30

Postadress Utlåning Telefax
Fångvårdens utbildningscentral 358-9-7723 3054 358-9-7723 3020
Fernissagatan 2 A Informations service E-mail
FIN - 01301 Vanda 358-9-7723 3056 mailto:kirjasto.om.fi

Specialområden
Fångvård, kriminalpolitik, kriminologi, penologi.

Specialsamlingar
Studier för fångvårdsexamen, tidningsurklipp, den första överdirektörens (1881 - 1891)A.Grotenfelts samling.

Bokbestånd
19 000 volymer år 1998.

Regelbundet utkommande tidskrif-ter och tidningar
130 inhemska och 100 utländska.

Nyttjanderätt
Tillgängligt för alla. Biblioteket har inga begränsningar, men prioritet ges åt utbildningscentralens studerande, lärare och fångvårdsavdelningens personal.

Utlåning och fjärrlåning
Referensböcker utlånas inte, och videokaset-ter bara till fångvårdspersonalen. Övriga begränsningar finns inte. Lånetiden är en månad för böcker, två veckor för kasettband och sex dagar för videoband.

Informationstjänst
Biblioteket gör ADB-sökningar från finska databaser KATI, KOTI, KAUKO, KAUSI. KATI- informationsbasen innehåller artiklar från finska tidskrifter efter året 1977. KOTI innehåller alla finska böcker efter året 1890. KAUKO innehåller utländskt material, som har anskaffats till Finlands vetenskapliga bibliotek efter året 1980. KAUSI är en databas över seriepublikationer i Finland. Ytterligare har biblioteket anslutning till de finska lagdatabaserna FINLEX och INTERNET. ADB-sökningar är gratis för ramorganisationens personal.
Dessutom finns CD-rom från dessa områden.

Övrig apparatur
Mikrokortsläsare, tre dataterminaler, TV och musikrum.

Ramorganisation
Justitieministeriets fångvårdsavdelning.

Grundläggningsår
1978

 

Kontaktpersoner
Bibliotekarie Bibliotekssekreterare
Tuomo Silenti Elisabet Goltz
Anskaffningar och informationstjänst Ut- och fjärrlåning samt tidskriftscirkulation

 

 

KLASSIFIKATION:
I	Referensböcker och handböcker
	I: 1	Encyklopedier
	I:2	Ordböcker
	I:3	Bibliografier
	I:4	Biblioteksväsendet
	I:5	Övriga handböcker
	I:6	Kursböcker
II	Fångvårdsstudier och examensarbeten 
III	Inhemska serier 
IV	Kommitebetänkanden 
	IV:1	Promemorior
V	Utländska serier och officiella utredningar 
VI	Statistiskt material
VII	Lagböcker
	VII:1	Lagar och paragrafer
	VII:2	Domstolsavgöranden
	VII:3	Den finska författningslagen
	VII:4	Riksdagens protokoll och andra dokument
 	
VIII	Tidskrifter
IX	Monografier 
	IX:1	Nationalekonomi, EU 
	IX:2	Statistik 
	IX:3	Statslära, politik 
	IX:4	Förvaltning
	IX:5	Sociologi
	IX:6	Socialpolitik 
	IX:7	Rättsvetenskap
	IX:8	Kriminologi 
	IX:9	Fångvård 
	IX:10	Medicin, hälsovård
	IX:11	Psykologi
	IX:12	Pedagogik, undervisning 
	IX:13	Finska språket 	
	IX:14	Informationslära, informatik
	IX:15	Historia
	IX:16	Skönlitteratur 
	IX:17	Varia 
X:1	Videoband 
X:2	Kasettband

[Kotisivu] [Yhteystiedot][Sivun alkuun]